Luchtonderzoek - Akoestische onderzoeken, Akoestische rapporten

 
 
 

Luchtonderzoek

Wij kunnen op het gebied van luchtonderzoek zowel emissie- als immissiemetingen verrichten. Ook kunnen wij geuronderzoek voor u uitvoeren.

Wij kunnen emissiemetingen verrichten aan rook- en procesgassen. De gemeten emissies worden getoetst aan de vergunningseisen van het betreffende bedrijf. Ook kunnen wij gasreinigingsinstallaties testen, processen optimaliseren en nulsituaties vastleggen.

De onderzoeken worden verricht volgens de wettelijke richtlijnen en besluiten. Zoals het Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (BEES), het Besluit Luchtverontreiniging Afvalverbranding installatie (BLA) en de Nederlandse Emissie richtlijnen (NER).

Wij kunnen immissiemetingen uitvoeren om de luchtkwaliteit vast te stellen. In het Besluit luchtkwaliteit is onder meer bepaald dat gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart moeten brengen. Het gaat dan om luchtverontreiniging door zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide, zwevende deeltjes, koolmonoxide en benzeen. Als blijkt dat grenswaarden uit het besluit zijn overschreden of naar verwachting zullen worden overschreden, moeten er maatregelen worden getroffen.

Op het gebied van geuronderzoek verrichten wij snuffelploegmetingen en geurverspreidingsberekeningen. Bij een snuffelploegmeting worden er monsters van de te beoordelen lucht genomen die op een laboratorium in verschillende verdunningen worden beoordeeld door een panel. Op deze manier kan er aan de geur een getal gekoppeld worden om de mate van geurhinder uit te drukken.

Bij de aanpak van de geurhinderproblematiek wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieT?T?n:

  • Cat 1: ondernemingen of bedrijven in een homogene bedrijfstak met vergelijkbare geuremissies.
  • Cat 2: ondernemingen of bedrijven waarvan de geuremissiekarakteristieken binnen de bedrijfstak sterk verschillend zijn.
  • Cat 3: zeer grote complexe en unieke bedrijven en/of industriecomplexen.

Voor diverse bedrijven met sterk vergelijkbare emissies binnen een homogene bedrijfstak zijn "Bijzondere regelingen" opgesteld. In deze bijzondere regelingen is op basis van overleg tussen de overheid en het bedrijfsleven op branche niveau aangegeven welk effect met specifieke maatregelen kan worden bewerkstelligd. Om de gewenste informatie voor de bedrijfstakken te verkrijgen zijn voor de bedrijfstakken geuronderzoeken uitgevoerd. In deze onderzoeken is een beeld gegeven van de specifieke geuremissies en -immissies en in sommige gevallen ook van de mate waarin geurhinder ten gevolge van die emissies wordt ondervonden.